Provozní řád studia

Účast na lekcích je podmíněna souhlasem s Všeobecnými podmínkami. Prosíme, přečtěte si je, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Účastník lekcí ve SudioBart Ústí nad Orlicí prohlašuje, že:

 • je starší 18-ti let. Pokud není, na první lekci přijde se svým zákonným zástupcem, který na místě vyplní a podepíše přihlášku
 • je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení.
 • se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
 • nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně studia během příprav, odchodu a samotného cvičení.

Lekce ve StudioBart Ústí nad Orlicí:

 • se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním online systému StudioBart.
 • nekonají se ve dnech státních svátků, pokud není předem oznámeno jinak.
 • trvají obvykle 50 – 60 minut (pokud se nejedná o výjimečný seminář či kurz) a začínají přesně v čase uvedeném v rozvrhu. Prvních 5 minut je určeno k organizačním záležitostem a přípravě na lekci. Lektor StudioBart si vyhrazuje právo ukončit lekci nejvíce o 5 minut dříve z důvodu úklidu sálu a klidné výměny účastníků lekcí.
 • přihlašování na lekce probíhá pouze prostřednictvím online rezervačního systému nebo emailu uvedeného na webových stránkách studia.
 • ve všech prostorách StudioBart, platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

Cennosti:

 • účastník s sebou nenosí do studia cenné předměty ani vetší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos má, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně nenese personál studia zodpovědnost.

Platby a permanentky:

 • účastníkovi nevzniká nárok na vrácení peněz za zaplacené permanentky a jednorázové lekce při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.
 • účastník lekcí ve StudioBart je povinen uhradit částku za permanentku / jednorázovou lekci v plné výši před začátkem lekce do rukou lektora. Pokud se jedná o kurz několika na sebe navazujících lekcí, je možno se domluvit i na platbu na účet banky.
 • v případě absence je nutné odhlásit se z lekce prostřednictvím emailu uvedeného na webových stránkách StudioBart. Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, telefonní spojení) nebude brán zřetel.
 • účastník workshopů a seminářů s externími lektory z jiných měst a studií (např. workshopy s Drážou Bačkorovou, meditace s Martou Kanno a jiné) je povinen provést platbu předem na účet, pokud nebude v informačním emailu uvedeno jinak. Pokud je workshop odhlášen méně než 24 hodin předem, propadá a nahradit ho není možné.
 • minimální účast na lekcích je vždy uvedena v rezervačním rozvrhu. Minimální počet se liší lekce od lekce. Pokud se nenahlásí dostatečný počet osob, lekce se ruší. Provozovatel StudioBart o tomto předem informuje přihlášené SMS zprávou na tel. čísla uvedená při registraci do online rezervačního systému.

Všichni návštěvníci sportovního areálu jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit a dále se jím řídit.

 1. Vstupem do prostoru sportovního centra je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu.
 2. Sportující je starší 15 let. Pokud ne, je nutné vyplnit a podepsat souhlas zákonného zástupce.
 3. Každý účastník lekcí a pronájmu sportovišť: Je plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení.
 4. Nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně sportcentra během příprav, odchodu a samotného cvičení.
 5. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení celého sportovního centra a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních. Vstup do prostor Sportcentra je povolen pouze v čisté obuvi, určené k danému typu povrchů.
 6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sportcentra. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 7. Sportování v celém areálu je na vlastní nebezpečí. Všichni účastníci jsou povinni se chovat slušně, ohleduplně a v duchu fair-play. V případě, že návštěvník bude vyžadovat vstup na sportoviště v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, nebude mu tak provozovatelem umožněno. Náhrada takto zamítnuté předem zamluvené doby nebude možná. Při zpozorování hrubého a nesportovního chování, násilí, šikany, používání vulgárních, urážlivých či rasistických výrazů, sexuálního obtěžování nebo vandalismu bude dotyčný návštěvník okamžitě vykázán a nebude mu již v budoucnu umožněn vstup do areálu. Bez nároku na vrácení nevyčerpaného kreditu.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoliv rezervaci zrušit nebo změnit. Tyto skutečnosti provozovatel sportcentra oznamuje na webových stránkách,  je třeba s nimi počítat při nákupu permanentky. Na pozdější reklamace nebere provozovatel Sportcentra zřetel.
 9. Ve všech vnitřních prostorách platí zákaz kouření.
 10. Každý je před vstupem na sportoviště povinen zaplatit částku dle platného ceníku . V případě porušení bude vyzván k nápravě. V případě opakovaného neuhrazení lekce, může být účet nastaven jako neověřený. Tím dojde k znemožnění plateb bez nahraných kreditů na účtu klienta.